راهنما

 | تاریخ ارسال: 1402/1/5 | 
  مجله علوم پزشکی نگین نشریه ای است که هدف از انتشار آن ارائه نظریه ها، نتایج پژوهش ها و دستاوردهای علمی در زمینه علوم پزشکی، بهداشتی و درمانی می باشد. از اهداف دیگر این مجله، ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش، تبادل و توسعه آموخته ها و تجربیات تازه علمی است.
  مجله علوم پزشکی نگین مقالات نویسندگان را در قالب مقالات پژوهشی ( Original Article ) مقالات مروری ( Review Article ) گزارش موارد نادر ( Case Report )، مقالات کوتاه ( Short Communication ) و نامه به سردبیر ( Letter to the Editor ) می‌پذیرد. این مجله در نظر دارد مقالات با کیفیت بالا در زمینه‌های علوم بالینی و علوم پزشکی را پس از داوری دقیق و اعمال نظرات اصلاحی چاپ ‌ نماید. مقالات صرفاً ترجمه، قابل قبول مجله نمی‌باشد.
  نحوه ارسال مقاله
  نویسندگان محترم می‌توانند با ثبت‌نام در سایت http://neginjm.com مقاله خود را بصورت online ارسال نمایند.شایان ذکر است ارسال فایل مقاله به دو صورت "با نام ومشخصات مولفان و نام محل تحقیق" و"بدون نام ومشخصات مولفان و نام محل تحقیق" بصورت فایل ورد ارسال نمایند.
  * مقاله قبلاً در نشریات دیگر فارسی زبان به چاپ نرسیده باشد. ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات و یا ارسال آن قبل از مشخص شدن تصمیم نهایی، موجب استرداد مقاله می ‌ گردد .
  * چنانچه پژوهش و تهیه مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی موسسه ‌ ای انجام شده است، نام موسسه و شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر شود و نیز مجوز کتبی موسسه مربوطه در خصوص چاپ مقاله در مجله علوم پزشکی نگین به پیوست مقاله ارسال گردد .
  * مقاله مروری فقط از پژوهشگران مجرب و محیط به موضوع مقاله، که دارای تألیفاتی در آن زمینه هستند، پذیرفته می ‌ شود .
  
  تنظیم بخشهای مختلف مقاله
  در تنظیم و نگارش قسمت‌های مختلف مقالات ارسالی باید ترتیب زیر رعایت گردد:
  ساختار مقاله پژوهشی : مقاله پژوهشی شامل عنوان (فارسی و انگلیسی)، چکیده و کلیدواژه‌ها (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، تقدیر و تشکر و فهرست منابع می‌باشد.
  ۱. صفحه عنوانعنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی، نام ونام خانوادگی، رتبه و سمت علمی و دانشگاه و یا دپارتمان یا موسسه کلیه نویسندگان، نام و نشانی محل کار، پست الکترونیک، شماره تلفن و دورنگار نویسنده مسئول جهت تماس.
  ۲. چکیده مقالهمجله علوم پزشکی نگین به دو زبان انگلیسی و فارسی چاپ میشود،
در مورد نویسندگان فارسی زبان به اینصورت که مقاله فارسی دارای چکیده(abstract) و متن کامل فارسی هست. چکیده فارسی باید ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه و دارای قسمتهای : زمینه و هدف، روش کار، یافته ها و نتیجه گیری باشد و در ادامه متن کامل فارسی شروع می شوددر پایان چکیده فارسی واانگلیسی ،سه تا پنج واژه با عنوان " کلیدواژه‌ها " (Keywords)ذکر میشود .

  ۳. مقدمهباید ضمن بیان زمینه و اهمیت و هدف پژوهش، خلاصه‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر را که در گذشته به انجام رسیده است را با ذکر منابع مربوطه بیان نماید.
  
۴. روش کاردر این بخش باید نوع مطالعه، روش کار یا نوع آزمایش و مشاهدات انجام شده بطور دقیق ذکر شود. در صورت استفاده از مواد مصرفی، نام کامل و سازنده آن در داخل پرانتز ذکر شود. در صورت استفاده از روشهای قبلی ذکر مرجع روش الزامی است. در مواردی که از روش‌ یا روش‌های جدید استفاده می‌شود لازم است اطلاعات کافی در مورد آن داده شود تا در صورت نیاز توسط سایر افراد قابل انجام باشد. در صورت استفاده از داروی خاص، نام ژنریک دارو، دوز و نحوۀ استفاده از آن ذکر شود. نام آزمون‌های آماری و برنامه‌های رایانه‌ای مورد استفاده در پژوهش نیز الزامی است.

 ۵. یافته‌هایافته‌های حاصل از پژوهش باید بصورت ترکیبی از متن، جدول و نمودار یا شکل گزارش شود. محتویات جداول و نمودارها نباید بصورت کامل در متن هم تکرار شود بلکه ذکر شماره نمودار یا جدول در متن کفایت می‌کند. در مقالات طولانی برای وضوح بیشتر مطالب ممکن است مطالب زیر عنوان فرعی ( Sub-heading ) در قسمت نتایج و بحث ذکر شود.
 ۶. بحث و نتیجه‌گیریاین بخش لازم است با تاکید بر یافته‌های مطالعه حاضر به بیان تفاوت‌ها و شباهت‌های مطالعه انجام شده با یافته‌های سایر مطالعات مشابه بپردازد. در این قسمت نیازی به تکرار مجدد جزئیات یافته‌ها نمی‌باشد بلکه تاکید بر جنبه‌های جدید و مهم مطالعه و نتیجه گیری از یافته‌ها کافی است. لازم است ذکر گردد که آیا یافته‌های مطالعه برای اثبات فرضیه یا فرضیه‌های مطرح شده در مطالعه کافی است یا به مطالعات بیشتری نیاز است. نتیجه‌گیری کلی، ذکر مشکلات و محدودیت‌های عمده مطالعه و همچنین نقاط قوت آن در پایان این بخش الزامی است.
۷. تقدیر و تشکراز تمامی افرادی که در این مطالعه همکاری داشته‌اند اما فاقد معیار کافی برای عنوان شدن در بین نویسندگان مقاله بوده‌اند در این قسمت قدردانی گردد. این افراد عبارتند از کسانی که در روش یا در نگارش مقاله همکاری داشته‌اند، یا از پژوهش حمایت مادی یا علمی کرده‌اند. چنانچه پژوهش با استفاده از بودجه تحقیقاتی موسسه یا دانشگاهی انجام شده است، نام آن موسسه یا دانشگاه را به همراه شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر کنید.
۸. جداولجداول به تعداد محدود با ذکر عنوان در بالای جداول و توضیحات بیشتر در زیر آن آورده شود.

۹. شکل‌ها و نمودارهاشکل‌ها یا نمودار‌ها به تعداد محدود با کیفیت بالا در صفحات جداگانه باشد و عناوین آنها در زیر آنها ذکر شود. اطلاعات نباید بصورت همزمان در جداول، نمودارها یا شکل‌ها و متن تکرار شود.

۱۰. فهرست منابعبایستی تمامی منابع به زبان انگلیسی، فرمت اندنونت و استایل ونکوور نوشته شود. در این مورد باید عنوان مقاله در کروشه نوشته شده و در انتها کلمه Persian آورده شود که مشخص می‌کند اصل مقاله به زبان فارسی است. (منابع به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری و مشخصات آنها طبق مثال‌های ارائه شده تکمیل گردد.)

 چکیده مبسوط انگلیسی باید رفرانس داشته باشد. شماره دهی رفرانسها باید بر اساس ترتیب حضور آنها در مقاله فارسی باشد به این معنی که مقاله ای که در متن فارسی ذکر میگردد بر اساس ترتیب حضورش در مقاله شماره میخورد و اگر همان رفرانس در مقاله مبسوط انگلیسی مجددا استناد شود، باید ازهمان شماره ای که در متن فارسی به آن داده شده، استفاده گردد و نیازی به شماره دهی مجدد در متن انگلیسی نمی باشد.
  مقاله فارسینام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله، شماره صفحه، ( Persian ):
  Fatahi M, Nobakht M, Mahmoudian M. [Barasi Asarat Teratogen Osareye Giahe Golrang bar roye Takamole
  Sistem Asabi Markazi Moosh Suri]. Razi Journal of Medical Sciences ۲۰۰۰. ۵ (۲۰); ۱۳۸-۱۴۴. (Persian)
  
  مقاله انگلیســی: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله، شماره صفحه (در صورتیکه تعداد نویسندگان از ۶ نفر بیشتر باشد، پس از نام نفر ششم از عبارت et al . استفاده شود).
  Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Durako SJ, Alter HJ, Iber FL, et al, editors. Long term mortality after transfusion associated non A, non B hepatitis. The National Heart, Lung and Blood Institute study group. N Engl J Med; ۱۹۹۲. ۲۷: ۱۹۰۶-۱۱
  کتاب: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب، شماره چاپ، شهر محل چاپ، ناشر، سال انتشار، شماره صفحه:
  Kates M. Techniques of Lipidology. ۲nd ed. New York : Elsevier; ۱۹۹۲. p. ۱۷۲-۵
  
  فصلی از کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده فصل، عنوان فصل، نام خانوادگی و نام نویسندگان کتاب، عنوان کتاب، شمـــــاره چـــاپ، محل چاپ، ناشر، ســــال انتشار، شماره صفحه :
  Phillips SJ,Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management . ۲nd ed. New York : Raven Press ; ۱۹۹۵ .p.۴۶۵-۷۸
  
  مشخصات مقاله ارائه شده در کنفرانس:
  Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and Security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, Editors. MEDINFO ۹۲. Proceedings of the ۷th world congress on Medical Informatics; ۱۹۹۲ Sep ۶-۱۰; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; ۱۹۹۲. P. ۱۵۶۱-۵
  
  ۱۱. علائم اختصاریدر متن مقاله هر واژه یا عبارتی که بصورت علایم اختصاری فارسی یا انگلیسی بکار برده شده در اولین استفاده، باید عبارت کامل آن در داخل پرانتز ذکر گردد.
  ۱۲. ثبت کارآزمایی بالینیارائه مجوز کمیته اخلاق برای کلیه مقالات و شماره ثبت پژوهش در سایت " مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT) " به آدرس http://www.irct.ir برای مقالات کارآزمایی بالینی ( Clinical Trial ) و همچنین ذکر اخذ رضایت‌نامه مبتنی بر آگاهی کامل بیمار الزامی است.
  ۱۳تضاد منافع ( Conflicts of Interest ): نویسندگان موظفند کلیه منابع مالی و تضاد منافع احتمالی مانند حمایت‌های مالی یا داشتن سهام در یک شرکت که ممکن است پس از انتشار مقاله دچار سود یا ضرر شود را اعلام نماید.
  
  ۱۴. مراحل بررسی مقالاتهر یک از مقالات حداقل توسط دو داور که منتخب هیات تحریریه می‌باشند بطور محرمانه بررسی شده و نتیجه داوری مبتنی بر پذیرش، رد و یا نیازمند اصلاح به اطلاع نویسنده مسئول می‌رسد. در صورت پذیرش مقاله و یا پس از انجام اصلاحات مورد نیاز مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.
  * چاپ و انتشار مطالب مجله پس از کسب اجازه از سردبیر با ذکر مأخذ مجاز می‌باشد .

 

دفعات مشاهده: 85 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی نگین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Negin Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb